Συντήρηση Ο&Μ

Συντήρηση Ο&Μ (Operation and Maintenance)

Τα έργα Α.Π.Ε. είναι μια επένδυση με ορίζοντα πολλών ετών. Για το λόγο αυτό πρέπει συνεχώς να ελέγχονται για το αν λειτουργούν αποδοτικά και να συντηρούνται. Η συχνή εποπτεία καθίσταται αναγκαία καθώς κάθε λεπτό εκτός λειτουργίας των έργων ισοδυναμεί με χάσιμο των χρημάτων από την επένδυση σας.

Η Drone Expert αξιοποιεί τα έμπειρα στελέχη της για τον έλεγχο των έργων είτε δια ζώσης είτε απομακρυσμένα. Επίσης, αναλαμβάνει την διεκπεραίωση αντικατάστασης πάνελ και Intverter, για φωτοβολταϊκά πάρκα, βάση ασφαλιστικών συμβάσεων.

Συντήρηση φωτοβολταϊκών πλαισίων

-Καθαρισμός και αφαίρεση ακαθαρσιών από τις επιφάνειες.

-Οπτικός έλεγχος και καταγραφή της κατάστασης.

-Οπτικός έλεγχος για σημάδια υποβάθμισης.

-Δειγματοληπτικός έλεγχος κοχλιών και περικοχλιών που συγκρατούν τα πλαίσια

Συντήρηση αντιστροφέα (Inverter)

-Καθαρισμός του αντιστροφέα.
-Έλεγχος σωστής λειτουργίας μέσω των ενδεικτικών λυχνίων LED.
-Έλεγχος λειτουργίας συστήματος ψύξης, καταγραφή Θερμοκρασιών.
-Έλεγχος στεγανότητας.
-Καταγραφή της συνολικής παραγόμενης ενέργειας.

Συντήρηση ηλεκτρολογικού συστήματος

-Έλεγχος καλωδίων και έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσμων μεταξύ των πλαισίων και του αντιστροφέα για σωστή και ασφαλή τοποθέτηση.

-Οπτικός έλεγχος όλων των βυσμάτων και των ηλεκτρολογικών συνδέσεων.

-Οπτικός έλεγχος επαρκής στήριξης καλωδίων.

-Διασφάλιση κατάλληλα σηματοδοτούμενων πόλων (αρνητικού & θετικού).

-Διασφάλιση σωστής πολικότητας καλωδίων.

-Σύσφιξη όλων των ηλεκτρικών συνδέσεων.

-Έλεγχος σωστής λειτουργίας διακοπτών και ασφαλειών.

-Έλεγχος των καλωδίων για σημάδια και φθορές στην μόνωση.

-Καταγραφή της τάσης και της έντασης (DC) και καταγραφή καιρικών συνθηκών.

-Έλεγχος τάσης του εναλλασσόμενου δικτύου ότι βρίσκεται εντός των επιτρεπτών ορίων.

-Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης.

Συντήρηση συστήματος γείωσης

-Έλεγχος της γείωσης των Φ/Β πλαισίων καθώς και της γείωσης των ηλεκτρ. Πινάκων.

-Έλεγχος των μεταλλικών μερών που δεν φέρουν ρεύμα ότι είναι γειωμένα.

-Μέτρηση της αντίστασης γείωσης.

-Έλεγχος κύριας και συμπληρωματικών ισοδυναμικών συνδέσεων.

-Έλεγχος μέτρων προστασίας και ηλεκτροπληξία.

-Έλεγχος συνέχειας αγωγών προστασίας και συνδέσεων κύριας και συμπληρωματικών ισοδυναμικών συνδέσεων.

Συντήρηση περιβάλλοντα χώρου

-Έλεγχος ότι όλες οι ετικέτες ασφαλείας είναι στη θέση τους.

Συντήρηση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας

-Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος εξωτερικής αντικεραυνικής.

Συντήρηση συστήματος επικοινωνίας

-Έλεγχος συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο.